KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN DDCI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ SỞ, BAN NGÀNH DDCI {{Tinh_Ten}} {{NamDulieu_Ten}}

Đề nghị cung cấp số điện thoại và email đúng và có hiệu lực sử dụng để giúp đơn vị điều tra, khảo sát xác thực người đại diện trả lời.
Các phiếu điều tra sau khi được hoàn thành sẽ được lưu vào hệ thống. Tuy nhiên, chỉ những phiếu hợp lệ và có tính xác thực mới được chính thức đưa vào cơ sở dữ liệu phiếu khảo sát chính thức, và hệ thống tính điểm và xếp hạng DDCI.
Các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác lựa chọn trả lời các phiếu khảo sát DDCI cấp huyện (đánh giá năng lực quản lý, điều hành cấp huyện).
Các doanh nghiệp hoặc HTX lựa chọn trả lời phiếu khảo sát DDCI sở, ban, ngành (đánh giá năng lực quản lý, điều hành cấp sở, ban, ngành).
Trong một số trường hợp, các hộ kinh doanh cá thể có thể lựa chọn tham gia đánh giá phiếu sở, ban, ngành trong trường hợp hộ kinh doanh đó thực sự thực hiện thủ tục hành chính với sở, ban, ngành hoặc thực sự có sự tương tác về quản lý điều hành (ví dụ như qua cấp phép, thanh tra, kiểm tra…) với sở, ban, ngành. Tương tư, một số HTX được đăng ký tại cấp huyện và chủ yếu tương tác với chính quyền cấp huyện cũng có thể lựa chọn trả lời phiếu khảo sát DDCI cấp huyện.
Đối với năm DDCI hiện hành, ông/ bà chỉ được trả lời một (01) phiếu điều tra hay nói cách khác là chỉ đánh giá đối với 01 huyện hoặc thị xã hoặc thành phố.
Để bắt đầu trả lời câu hỏi, click vào mục dưới đây để lựa chọn huyện, thị xã, thành phố mà ông, bà muốn đánh giá. Chỉ lựa chọn huyện, thị xã, thành phố mà hộ kinh doanh của ông, bà đặt địa điểm kinh doanh.
Để bắt đầu trả lời câu hỏi, click vào mục dưới đây để lựa chọn mẫu phiếu điều tra đối với các lĩnh vực quản lý mà doanh nghiệp/ HTX muốn đánh giá.
Chỉ lựa chọn mẫu phiếu (MP) trong đó có những lĩnh vực quản lý mà ông, bà và doanh nghiệp/ HTX của ông bà đã từng thực hiện các giao dịch về dịch vụ công, thủ tục hành chính liên quan, hoặc ông/ bà hoặc doanh nghiệp/ HTX của ông bà có hiểu biết rõ về lĩnh vực quản lý đó, và về công tác quản lý điều hành, quản lý của sở, ngành liên quan tại tỉnh đối với lĩnh vực quản lý đó.
Trong trường hợp doanh nghiệp/HTX mong muốn đóng góp thêm với các lĩnh vực quản lý khác nằm trong các mẫu phiếu khác, doanh nghiệp có thể lựa chọn trả lời thêm với mẫu phiếu có lĩnh vực quản lý tiếp theo bằng cách đăng ký một tài khoản mới.
Lưu ý một doanh nghiệp/HTX không trả lời cùng một mẫu phiếu hai lần trong một năm DDCI. Trong trường hợp doanh nghiệp/HTX trả lời trùng cùng một mẫu phiếu hai lần, phiếu trùng là phiếu trả lời thứ hai sẽ không được coi là hợp lệ.
/ câu hỏi

{{form.LoaiForm_Ten}}{{head}}

  • {{r.Linhvuc_VT}}

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN DDCI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ SỞ, BAN NGÀNH DDCI {{Tinh_Ten}} {{NamDulieu_Ten}}

{{g.Cautraloi_Ten}}
{{g.STT}}
{{c.Cauhoi_Ten}}
{{formtempm.NoidungTraloi}}

{{lr.Linhvuc_Ten}}

{{g.Cautraloi_Ten}}
{{g.STT}}
{{c.Cauhoi_Ten}}
{{formtempm.NoidungTraloi}}