Khảo sát DDCI Sóc Trăng 2020 đã được hoàn thành. Báo cáo và kết quả đánh giá, xếp hạng các sở, ban, ngành và địa phương đã được công bố theo quyết định số 836/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt và công bố kết quả DDCI Sóc Trăng năm 2020.

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành